BLOGME CCXII: Tendal urbi et orbe


blogme 212c
icon englandicon porticon cataláicon esp
A benzón papal urbi et orbe non tería mellor balcón que o da basílica de san pedro: un tendal. Mellor roupa que o uniforme talar: un xersei rosa. Mellor chapeu que un capelo: Unha coroa de pinzas. Mellor benzón urbi et orbe que a tal: o arecendo a limpo. Mellor papa que o papa: unha muller que sabe lavar a man roupa delicada

icon espLa bendición papal urbi et orbi no tiene mejor balcón de la Basílica de San Pedro: un tendedero. Ni mejor ropa que el uniforme talar de papa: un suéter de color rosa. Ni mejor sombrero: Una corona de pinzas. Ni mejor bendición urbi et orbi: el olor a limpio. Ni mejor Papa: Una mujer que sabe lavar a mano la ropa delicadaicon pinza

icon cataláLa benedicció papal urbi et orbi no te millor balcó de la Basílica de Sant Pere: un estenedor. No te millor roba que l’uniforme de papa: un suèter de color rosa. No te millor barret de papa: Una corona de pinces. No te millor benedicció urbi et orbi: la ulor a net. No te millor Papa: una dona que sap rentar la roba delicada
icon pinza

icon portA benção papal Urbi et orbe não teria melhor varanda da Basílica de São Pedro: um estendal. Nem melhor roupa que o uniforme talar: um suéter rosa. Nem melhor chapéu que um capelo: Uma coroa de pinças. Nem melhor benção Urbi et orbe: o arecendo a limpo. Nem melhor papa: uma mulher que sabe lavar a mao roupa delicadaicon pinza

icon englandThe papal blessing urbi et orbi doesn’t has better St. Peter’s Basilica’s balcony: a clothesline. It doesn´t has better clothes than a full-lengh pope uniform: a pink sweater. It doesn’t has better top hat than a chaplain: A crown of clothspins. It doesn’t has better blessing than such urbi et orbi: a clean smell. It doesn’t has better pope than a pope: a woman who knows washing delicate clothesicon pinza

BLOGME CCXI: Tendal en flor


blogme 211c
icon englandicon porticon cataláicon esp
A planta medra dende debaixo do chan, e apóiase nel tentando chegar ó ceo. Lóxico. As plantas son unha curiosa combinación de esterco e flor; cando xa non poden subir máis, estrícanse como poden por chegaren máis altas e dese esforzo sae a flor.

A este tendedeiro saéulle unha flor estraña.

Os tendais levan limpeza. Non importa canta merda houbera antes. Os tendais son por definición limpeza ó ventimperio.
Velaquí está a fregona, ella sempre na merda, ella sempre no chan. Aquí é metade roupa limpa e metade flor.

icon espLa planta crece desde debajo de la tierra, y se basa en ella para tratar de llegar al cielo. Lógico. Las plantas son una curiosa combinación de estiércol y de flor; cuando ya no pueden subir más alto, se estiran todo lo que pueden para llegar más alto y de ese esfuerzo nace la flor.

A esta planta le ha salido una flor extraña.

Los tendederos llevan limpieza. No importa cuánta mierda hubiera habido allí antes. Los tendederos son, por definición, la limpieza al viento.
Aquí está una fregona, ella siempre en la mierda, siempre en el suelo. Este es mitad ropa limpia y mitad flor. icon pinza

icon cataláLa planta creix de sota la terra, i es basa en ella tractant d’arribar al cel. Lògic. Les plantes són una curiosa combinació de fems i de flor; quan no poden pujar més alt, tam tot el que poden per arribar més alt i d’aquest esforç va a sortir la flor.

A aquest estenedor li va a sortir una flor estranya.

Els estenedors portan la neteja. No importa quant fem allà abans. Els estenedors són, per definició, la neteja al vent (la cara al vent, els ulls al vent…).
Aquí està un pal de fregar sense el pau, sempre és a la merda, sempre a terra. Aquest és mitjà roba neta i mitjà flor. icon pinza

icon portAs plantas crescem de debaixo do chão, e apoian-se nele tentando chegar ao céu. Lógico. As plantas são uma curiosa combinação de esterco e flor; quando já não podem subir mais, estrícanse mais para chegarem mais altas e desse esforço sai a flor.

A esta saéulle uma flor estranha.

Os estendais têm limpeza. Não importa quanta merda houver antes. Os estendais são por definição limpeza ao vento.
Cá está a esfregona, ella sempre na merda, ella sempre no chão. Cá é metade roupa limpa e metade flor. icon pinza

icon englandPlants grow from below the ground, and relies on it trying to get to heaven. Logical. Plants are a curious combination of manure and flower; when they can not climb higher, they shoot up high to reach higher and that effort goes to flower.

A strange flower springs forth this clothes-line.

Clothes-lines carry cleaning. No matter how much crap there before. Clothes-lines are by definition the wind cleaning.
Here is a mop, it’s always shit, it’s always on the ground. Here it is, half clean clothes and half flower. icon pinza

BLOGME TENDAL CCX: Tendal emburullado


blogme 220
icon englandicon porticon cataláicon esp

Coitada! Que mal fixo para ser tratada así?
Vese roupa abrigosa e agradable ó tacto. E di o sol da foto que se é á tardiña, non é sitio de vento, así que xa ten que estar posta na corda coma o carallo, sen pinzas!
Canta ingratitude pode agocharse nas mans dos seres humanos. Esta semella unha desas pezas de roupa que presta poñer cando arrefría un chisco, ou cando vas prá cama sen compañía. Por que ese desleixo ca roupa tendida?
Se cadra é roupa tendida pola parella de quen a pon. E está tendida así a mantenta. Oi! Nos tendais podes topar de todo, ata vudú!!!

icon esp¡Pobrecita! Que mal habrá hecho para ser tratada así?
Se la ve ropa abrigosa y agradable al tacto. Y dice el sol de la foto que, si es por la tarde, no es un sitio de viento, Asi que tiene que estar puesta ahí de cualquier manera, sin pinzas!
Cuánta ingratitud se puede esconder en las manos de los seres humanos. Ésta parece una de esas piezas de ropa que se ponen cuando enfría o cuando te vas para cama solo. ¿Por qué este desprecio con la ropa tendida?
Aunque tal vez esté tendida por la pareja de quien la usa. Y está tendida así a propósito. ¡Uy! En los tendales puedes encontrarte de todo. Hasta vudú !!! icon pinza

icon catalá¡Pobreta! Que mal haure fet per ser tractada així?
Se la veu roba abrigosa i agradable al tacte. I diu el sol de la foto que, si és a la tarda, no és un lloc de vent. Així que ha d’estar posada aquí de qualsevol manera, sense pinces encara!
Quanta ingratitut es pot amagar a les mans dels éssers humans. Aquesta sembla una d’aquelles peces de roba que es posen quan refreda o quan et vas per a llit sol. Per què aquest menyspreu amb la roba estesa?
Encara que tal vegada estigui estesa per la parella de qui la fa servir. I està estesa així a propòsit. Ui! En els tendals pots trobar de tot. Fins vudú !!! icon pinza

icon portCoitada! Mas que mal terá ela feito para ser tratada dessa maneira?
Semelha roupa cálida e agradável ao tocar. E o sol da fotografía diz, que se é á tarde, não é um lugar de vento, por isso tem que ter sido colocada aí de qualquer maneira, sem grampos!
Muita ingratidão pódese esconder nas mãos dos seres humanos. Esta parece uma dessas peças de roupa que são postas quando arrefece ou quando um vai para a cama sozinho. Por que este desprezo com a roupa estendida?
Embora que, tal vez, fosse estendida peloa parella do utente. E está estendida assim a propósito. Ops! Nos estendais você pode encontrar de tudo. Até Voodoo !!! icon pinza

icon englandOMG! What may she have done wrong to be treated this way?
She seems nice and warm clothing. And the sun photo says, if it’s the evening is not a windy site, so it was put there any old way, without clamps!
How much ingratitude can be hiden in the hands of humans. This cloth looks like one of those ones that are made wore when is cold or when you go to bed alone. Why this contempt with the washing?
Although it may be hung up by the mate of the person who wears it. And it is hung up this way on purpose. Oops! Everything can found in a clothsline. Even Voodoo !!! icon pinza

BLOGME TENDAL CCIX: Tendal florido


blogme 209
icon englandicon porticon cataláicon esp
Este estendal é de muller maior. Dunha vella, as cousas polo seu nome (só chega a vella quen non morre antes). De cativa traballou no campo ano tras ano. Trataba ás plantas e ás flores polo seu nome, que é como se trata a quen se quere. Atuaba ás plantas e flores das leiras e da casa, esas que non serven para nada porque non dan de comer; esas que non serven para nada máis que para facer bonito. Esta muller, esta vella, sabe que o bonito é tan importante coma o outro. E sabe que o outro, se só é feo e non produce, é un desbalde. O bonito con selo, xa é. Abonda.
Agora está ela vella, están vellas as pernas. Pero as mans e a ollada seguen sabendo apreciar o bonito. As pernas xa non chegan para andar polo monte rozando cas plantas, pero as mans seguen a coidar as flores nas macetas.
Xa nada produce, nin ela. Só beleza, as plantas e ela. As plantas de seu, ela porque coida delas.
Por iso tamén a alfombra do baño ten unha flor, porque xa non poden as pernas, pero cando pisa a alfombra pisa a roseira e arrecende a rosa.
Canta bonitura ten a vella

icon espEste tendedero es de mujer mayor. Vieja, las cosas por su nombre (sólo llega a vieja quien no se muere antes). De pequeña trabajó en el campo año tras año. Trataba a las plantas y flores por su nombre, que es como se trata a quien se quiere. Tuteaba a las plantas y flores de labor y de la casa, esas que son inútiles porque no dan de comer; esas que no son buenas más que para hacer bonito. Esta mujer, esta vieja, sabe que lo bonito es tan importante como lo productivo. Y sabe que lo productivo, si sólo es feo y no produce, es un despilfarro. Lo bonito, con serlo ya está. Suficiente.
Ahora está vieja ella, están viejas las piernas. Pero sus manos y su mirada siguen sabiendo apreciar la belleza. Las piernas ya no pueden caminar por el bosque rozando las plantas, pero sus manos siguen cuidando las flores en las macetas.
Ya nada produce, ni ella. Sólo belleza, las plantas y ella. Las plantas de por si, ella porque se ocupa de ellas.
De ahí también que la alfombra del baño tenga una flor, porque ya no pueden las piernas, pero cuando pisa la alfombra, pisa el rosal y huele a rosa.
Cuánta belleza tiene la viejaicon pinza

icon cataláAquest estenedor es de dona gran. Vella, les coses pel seu nom (només arriba a vella qui no es mor abans). De petita va treballar en el camp any rere any. Tractava a les plantes i flors pel seu nom, que és com es tracta a qui es vol. Tutejava a les plantes i flors de labor i de la casa, les que són inútils perquè no donen de menjar; aquestes que no són bones més que per fer bonic. Aquesta dona, aquesta vella, sap que el bonic és tan important com el productiu. I sap que el productiu, si només és lleig i no produeix, és un malbaratament. El bonic, amb ser-ho ja està. Suficient.
Ara està vella ella, estan velles les seves cames. Però les mans i la mirada segueixen sabent apreciar la bellesa. Les cames ja no poden caminar pel camp fregant amb les plantes, però les seves mans segueixen cuidant les flors en testos.
Ja res produeix, ni ella. Només bellesa, les plantes i ella. Les plantes de per si, ella perquè s’ocupa d’elles.
D’aquí també que la catifa del bany tingui una flor, perquè ja no poden les cames, però quan trepitja la catifa, trepitja el roser i fa olor de rosa.
Quanta bellesa té la vella icon pinza

icon portEste estendal de mulher idosa. Velha, as coisas pelo seu nome (só chega a vellota quem não morre antes). Quando criança, ela trabalhou no campo ano após ano. Falava com as plantas e as flores pelo nome, que é como se fala com quem se quer. Falava de tu com as plantas e flores do campo e da casa, essas que são inúteis, porque não dao alimento; essas que não são boas para mais do que produzir beleza. Esta mulher, esta velha, sabe que a beleza é tão importante como a produtividade. Ela sabe que o produtivo, se é só feio e não produz, é um desperdício. O bonito, já é tal. Suficiente.
Agora, ela é velha, são as pernas velhas. Mas as mãos e os olhos ainda sabem apreciar a beleza. As pernas não pode andar pelo campo esfregando-se com as plantas, mas suas mãos ainda estão cuidando das flores nos vasos.
Já nada é produtivo, nem ela. Apenas produzem beleza, ela e as plantas. As plantas por elas proprias, ela porque coida delas.
Daí também que o tapete no banheiro tem uma flor, porque já não podem as pernas, mas quando ela pisa no tapete, ela pisa na roseira e cheira a rosas.
Quanta beleza tem a velha!
icon pinza

icon englandThis clothes-line is an older woman clothes-line. An old woman, that´s right (Just who does not die before gets old). When she was a child she worked in the field year after year. She called plants and flowers by its name, which is how you call people who you love. She addressed to plants and flowers by their names, to everyone, those which were to provide food and those which were useless because they didn’t provide anything but beauty. This woman, this old woman, knows that beautiful plants are as important as productive ones. And she knows that production plants, if they’re just ugly and productiveless, they are a waste. The beauty ones, they already are. It’s enough.
Now she is old, her legs are old. But her hands and her eyes can still to appreciate beauty. Her legs can not walk through the fields rubbing with plants, but her hands contiue to care the flowers in the pots.
Nothing is productive, even she. Only beauty, she and her plants. The plants on their own, and she because she cares them.
So also the carpet in the bathroom has a flower, because her legs can no walk as before, but when she step on the carpet, she step on the rose and she smells like roses.
How much beauty has the old woman.icon pinza

BLOGME TENDAL CCVIII: Trandeira contemporánea


blogme 208
icon englandicon porticon cataláicon esp
Velaquí estas roupas que non están a secar. Están a bailar danza contemporánea.
O seu seu dono posiblemente sexa seareiro de cervexa e cigarro e voz en berro e insulto a prol de ninguén e só en contra de quen cadre e polo que sexa.
Pero esta roupa alegre en cor, ousada en formas, baila ó son do vento unha coreografía all’improviso, deixándose levar. Que a vida non é máis que isto: deixarte levar. Coma a danza boa. Mesmo a tradicional cando liberada do corsé dos coros e danzas. Deixarte levar, ás veces, por unha mesma, que é o máis difícil. Ou tamén, coma nesta trandeira, pola nosa sombra, o que ás veces arrepía. Ou en contacto con quen te toque, que non é doado vivir en danza-contact.
Ese xeito das perneiras dos pantalóns, tan femininos, tan elegantes e revirados. Esa camisola amarela contorsionista, e a granate tan equilibrada e económica que só acena cun hombreiro.
Danzai, prendas, danzai. A esperanza dos homes co baile é que nos deixemos levar polas roupas. Habíanos secar a vergonza.
Claro que, se cadra, simplemente están a celebrar un gol e todo o que escribín é unha parvada.

icon espHe aquí estas ropas que no están secando. Están bailando danza contemporánea.
Su dueño posiblemente sea un forofo de cerveza y cigarro y voz en grito e insulto a favor de nadie y sólo en contra de quien sea y por lo que sea.
Pero esta ropa alegre en color, osada en formas, baila al son del viento una coreografía all’improviso, dejándose llevar. Que la vida no es más que esto: dejarte llevar. Como la buena danza. Incluso la tradicional cuando liberada del corsé de los coros y danzas. Dejarte llevar, a veces, por una misma, que es lo más difícil. O también, como en este tendedero, por nuestra sombra, lo que a veces horroriza. O en contacto con quien te toque, que no es fácil vivir en danza-contact.
Esa forma de las piernas de los pantalones, tan femeninas, tan elegantes y retorcidas. Ese maillot amarillo contorsionista, y el granate tan equilibrado y económico que sólo mueve un hombro.
Danza de tendedero. Danzad, prendas, danzad. La esperanza de lol hombres con el baile es que nos dejemos llevar por las ropas. Nos secaría la vergüenza.
Claro que, a lo mejor, simplemente están celebrando un gol y todo lo que escribí es una tontería.icon pinza

icon cataláHeus aquí aquesta roba que no es seca. Está ballant una dansa contemporània.
El seu seu amo, possiblement, sigui fan de la cervesa i el cigarret i de cridar i insultar en nom de ningú i només contra el que sigui i segons sigui necessari.
Però aquest alegre color de la roba, formes audaços, ballant al so del vent, all’improviso, una coreografia, deixant-se portar. Que la vida no és més que això: deixar-se portar. Com el bon ball. També el tradicional quan s’allibera de la cotilla tradicional dels coros y danzas. Deixar-se portar, de vegades pel mateix, és el més difícil. O, com en aquest estenedor, per la nostra ombra, que de vegades horroritza. O en contacte amb els que ens toca, no és fàcil viure en la dansa-contacte.
Així les polaines dels pantalons, tan femenins, tan elegants i sinuosos. Així la samarreta groga contorsionista, i la granat tan equilibrada i econòmica que balla amb un simple gest d’espatlla.
Danseu, roba, Danseu. L’esperança dels homes amb el ball és que ens deixem portar per la roba. Se’ns s’assecaria la vergonya.
És clar, potser només estan celebrant un gol i tot el que vaig escriure és una ximpleria. icon pinza

icon portVelaquí estas roupas que não estão a secar. Estão a dançar dança contemporânea.
O seu seu dono possivelmente seja seareiro de cerveja e cigarro e voz em berro e insulto a favor de ninguém e só em contra de quem seja e pelo que seja.
Mas esta roupa alegre em cor, ousada em formas, dança na música do vento uma coreografía all’improviso, deixando-se levar. Que a vida não é mais que isto: deixar-se levar. Coma a dança boa. Mesmo a tradicional liberada do corpete abafante dos coros e danças. Deixar-te levar às vezes por uma mesma, que é o mais difícil. Ou também, coma neste estendal, pela nossa sombra, o que às vezes arrepia. Ou em contacto com quem te toque, que não é singelo viver em dança-contact.
Esse modo das perneiras das calças, tão femininos, tão elegantes e revirados. Essa camisola amarela contorcionista, e a granate tão equilibrada e económica que só acena com um hombreiro.
Danzai, prendas, danzai. A esperança do baile e os homens é deixarmos-nos levar pelas roupas. Havia-nos secar a vergonha.
Claro que, se calhar, simplesmente estão a celebrar um golo e tudo o que escreví é uma parvoice!icon pinza

icon englandHere these clothes that are not drying. They are dancing contemporary dance.
Its owner may be a beer and cigar fan who shouts and insults everyone for whatever.
But this cheerful colour clothing, bold shapes, dance to the music of wind an all’improviso choreography, being carried away. Life is simply this: let yourself go. As good dance. Even traditional dance liberated from the straitjacket of coros y danzas. Let yourself go sometimes by your own, which is the hardest. Or let yourself go, as in this clothesline, by your shadow, which sometimes horrified. Or let yourself go by the contact with whoever you touch, it is not easy to live in dance-contact.
The shape of the legs of the pants, so feminine, so elegant and twisted. That contortionist yellow shirt, and so balanced and economic garnet shirt that only moves a shoulder.
Dance, garments, dance. The men’s hope with dancing is to let ourselves go by the clothes. Our dry would shame.
Sure, maybe they are just celebrating a goal and everything I wrote is nonsense. icon pinza

BLOGME TENDAL CCVII: Organización


blogme 207

icon englandicon porticon espicon catalá
Todo perfectamente organizado: Un tendedeiro para a roupa dela; un tendedeiro para a roupa del; un tendedeiro para a roupa da cativa.

Non hai lugar posible á confusión. Esta persoa debe ser das que cando lle veñen ganas de mexar na ducha, pecha a villa, sécase e sae a facelo fóra.
Non quero eu vivir nesa casa!!!

icon cataláTot est perfectament organitzat: Un estenedor per la roba d’ella; un estenedor per la roba d’ell; un estenedor per la roba de la petita.
No hi ha confusió possible. Com s’organitza, aquesta persona ha de ser molt garrepa amb el afecte. Aquesta persona ha de ser d’aquella mena de persones que cuan están a la dutxa i volen urinar, tancan l’aixeta i van a pixar al wc.
No vull viure en aquesta casa!!!icon pinza

icon espTodo perfectamente organizado: Un tendedero para la ropa de ella; un tendedero para la ropa de él; un tendedero para la ropa de la pequeña.
No hai lugar posible a la confusión. Esta persona debe ser avara con el cariño de tan organizada que es; debe ser de las que cuando le vienen las ganas de mear en la ducha, cierra el grifo, se seca y sale a hacerlo fuera.
¡No quiero vivir en esa casa!icon pinza

icon portTudo está bem organizado: Um estendal para a roupa dela; um estendal para a roupa del; um estendal para a roupa da pequena.
Nâo há confussâo possivel. Organizada como ella é, esta pessoa debe ser muito avara com o carinho. Esta pessoa debe ser desse tipo de pessoas que quando estâo no chuveiro e têm vontade de mexar, fecham a torneira e saen mexar fóra.
Eu nao quero viver nesta casa!icon pinza

icon englandEverything is perfectly organized: A clothesline for her clothes; another clothesline for his clothes; and other one for the child clothes.
There’s no possible confusion. This person must be very stingy even with love, how she/he is organized. This person should be of that class of people when they are in the shower and have wanted to piss, they close the tap and go out to piss in the wc.
I don’t want to live in this house!!icon pinza

BLOGME TENDAL CCVI: Menage a trois

blogme 206
icon englandicon porticon espicon catalá

Estas roupas queren corpos. Corpos maduros e madurados, seguramente pouco traballados pero moi traballadores. Ben merecen alegría aínda que sexa serodia. O vento, o vento… seca e lembra que hai vida porque hai corpos.

Un obreiro do naval confesaba nun bar que el descubrira a sexualidade cando o prexubilaran. Acordado de mañá cedo, de ollos abertos na cama, sen nada que facer todo o día, reparou que quen tiña ó seu carón era quen había tempo amara. Lembrouna. E apalpou. Non era o mesmo corpo pero era a mesma muller.
Supoño que ela estaría botando en falta os dous corpos. O que lembra e perdeu e o que estaba a esperar

icon cataláAquestas robas volen cossos. Cossos madurs i a la seva maduresa, però segurament van treballar molt i van tenir poca cura. Han merescut bé la alegria tot i que sigui tardana. El vent, el vent sec … i recorda que hi ha vida perquè hi ha cossos.
Un treballador del naval va confessar en un bar que ell va descobrir la sexualitat quan va esser jubilat avans de tocarli. Es va despertar d’hora al matí, amb els ulls oberts al llit ,sense res a fer en tot el dia, i es va adonar que al costat d’ell era qui havia estimat molt de temps. Li va a recordar. Li va sentir. No era el mateix cos però era la mateixa dona.
Suposo que ella estaria trobant a faltar als dos cossos, aquell que recorda i va perdre i aquell que estava esperant icon pinza

icon espEstas ropas quieren cuerpos. Cuerpos maduros y madurados, seguramente poco trabajados pero muy trabajadores. Se merecen una alegría aunque sea tardía. El viento, el viento… seca y recuerda que hay vida porque hay cuerpos.
Un obrero del naval confesaba en un bar que el había descubierto la sexualidad cuando lo prejubilaron. Despierto de mañana muy temprano, de ojos abiertos en la cama, sin nada que hacer en todo el día, reparó en que quien estaba a su lado era quien hacía tiempo había amado. La recordó, la tocó. No era el mismo cuerpo, pero era la misma mujer.
Supongo que ella estaría echando de menos los dos cuerpos: aquél que recuerda y ya perdió y quel que estaba esperando.icon pinza

icon portEstas roupas querem corpos. Corpos maduros e amadurecidos, certamente pouco trabalhados, mas muito trabalhadores. Bem merecem alegría mesmo tardia. O vento, o vento … seca e lembra que há vida porque há corpos.

Um operário da construçao naval confessava num bar que ele tinha descoberto a sexualidade quando ele fora reformado antes do seu tempo. Acordou de manhã cedo, de olhos abertos na cama, sem nada para fazer em tudo o dia, reparou que quem tinha ao seu lado era quem había tempo tinha amado. Lembroua. E apalpou. Não era o mesmo corpo mas era a mesma mulher.

Eu acho que ela sentía saudade dos dois corpos: um do que se lembra e já perdeu e um outro que estava esperando icon pinza

icon englandThese clothes want bodies. Mature and ripened bodies, surely not built but very working bodies. They are worthy of happiness even belated. Wind, the wind dry every thing and it remembers to us that there is life because there are bodies.

A worker from a naval corporation confessed in a pub that he had discovered sexuality when was forced into retirement. He had awokwen early morning, open-eyed in bed with nothing to do all day, and he realized that on his side it was who he had long loved. He remembered her. And touched and felt her. It was not the same body but it was the same woman.

I guess she was missing the two bodies: one who she remembered and lost and another one she was waiting foricon pinza